Uncategorised

 

log logo ekonomiklogo


Projekt finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój (PO WER). Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

 W ramach umowy zawartej pomiędzy Zespołem Szkół Rolniczych w Cudzynowicach a SWBS Rachunkowość Sp. z o.o. dwudziestu uczniów klasy III Technikum Ekonomicznego zostało skierowanych na dwutygodniową praktykę zawodową w Grecji.

Praktyka będzie realizowana w dniach 15 maja - 31 maja 2017r. Głównym celem projektu jest umożliwienie uczniom doskonalenia zawodowego i zdobycia praktycznych doświadczeń w pracy w rachunkowości i finansach, kształcenie umiejętności zawodowych zgodnych z wymogami pracodawców unijnych, wspieranie ponadnarodowej mobilności uczniów kształcących się zawodowo.

Uczestnicy projektu nabędą i/lub rozwiną szereg kompetencji zawodowych, w tym wiedzę i umiejętności związane z zagadnieniami takimi jak:

 • uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie rachunkowości i finansów,
 • nabycie doświadczeń dotyczących potrzeb europejskiego rynku pracy, co pozwoli na świadomy wybór dalszej drogi kształcenia a w przyszłości na współpracę z firmami z krajów Unii Europejskiej,
 • doskonalenie znajomości języków obcych przez ich praktyczne użycie,
 • zwiększenie atrakcyjności uczniów jako przyszłych absolwentów na rynku pracy,
 • nabycie nowych umiejętności i doświadczeń, których nie zdobyliby w Polsce,
 • realistyczne spojrzenie na warunki pracy w Polsce po podjęciu własnej pracy zawodowej,
 • poznanie kultury i zwyczajów partnerskiego kraju UE (uwrażliwienie na różnice mentalne i kulturowe),
 • kształcenie postawy tolerancji, otwartości i poszanowania wobec innych narodowości, ich języka, zwyczajów i kultury.

Przebywając wśród obcokrajowców, uczniowie będą doskonalić znajomość języków obcych ze zwróceniem uwagi na terminologię techniczną. Przygotują się również do podejmowania zadań w różnych warunkach ekonomicznych i społecznych, do wykorzystania elastycznych form zatrudnienia, będą mieli okazję do wykazania się samodzielnością i odpowiedzialnością.

Przez cały okres nauki uczniowie mają zajęcia z przedmiotów zawodowych, a zagraniczny staż w ramach projektu, wpisując się w podstawę programową oraz uwzględniając realne potrzeby uczestników i rynku pracy, pozwoli na praktyczne zastosowanie poznanych wiadomości w nowym środowisku zawodowym, poznanie systemu, organizacji i kultury pracy w kraju partnerskim.

 

log agroplus infologo


Projekt finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Program Operacyjny Wiedza, Edukacja i Rozwój (PO WER).

W ramach umowy zawartej pomiędzy Zespołem Szkół Rolniczych w Cudzynowicach a Stowarzyszeniem Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dwudziestu uczniów klas I, II i III Technikum Agrobiznesu zostało skierowanych na czterotygodniową praktykę zawodową w Grecji.

Praktyka będzie realizowana w dniach 6 marca - 31 marca 2017r. W programie przewidziano wiele atrakcji takich jak: wizyty w gospodarstwach rolnych, salonie oraz warsztacie maszyn i urządzeń rolniczych,zakładzie sortowania owoców, zakładzie przetwórstw dżemów, na Uniwersytecie w Larissie, farmie owiec i bydła w rejonie Skotiny.

Podczas dwóch pierwszych tygodni w Grecji uczniowie będą planować i wykonywać zabiegi uprawowe, dobierać rośliny do warunków klimatyczno - glebowych i ekonomicznych danego regionu oraz poznawać zasady nawożenia na plantacjach kiwi i granatów w rejonie Larisy, oliwek w rejonie Leptokarii i kiwi w rejonie Panteleimonu. Odwiedzą gospodarstwo ekologiczne Fructus Olympo. Na Uniwersytecie w Larissie zapoznają się z hydroponiczną uprawą pomidorów i ogórków, a także uprawą bakłażanów i papryki.

Trzeci tydzień praktyki związany będzie z kierunkami chowu zwierząt gospodarskich, ich żywieniem i pielęgnacją. Uczestnicy praktyki spotkają się z hodowcami zwierząt. Odwiedzą też firmy zajmujące się ich skupem.

W czwartym tygodniu pobytu w Grecji praktykanci zapoznają się z podstawami dotyczącymi przetwórstwa żywności oraz sporządzania dokumentacji związanej ze sprzedażą produkcji roślinnej i zwierzęcej. Odwiedzą zakłady produkcji fety w rejonie Larisy i Litochoro. Planowanie działań marketingowych w agrobiznesie oraz obsługę administracyjną firmy poznawać będą w zakładzie produkcji wina i przetwórstwa spożywczego.

Dodatkową atrakcją dla uczestników są programy kulturowo - krajoznawcze. W ramach wycieczek przewidziana jest m.in. wizyta w nadmorskiej miejscowości w celu poznania metod połowu małż, rejs statkiem i towarzyszenie w połowie małż oraz wizyta w klasztorze Meteory i dolinie Tembi, gdzie praktykanci zapoznają się z metodą pisania ikon.

Każdy z uczniów niewątpliwie zwiększy swoją umiejętność posługiwania się językiem obcym. Ponadto zyska jedno z najbardziej wartościowych doświadczeń w swoim życiu, co z całą pewnością będzie atutem w odnalezieniu się na rynku pracy. Potwierdzeniem odbycia stażu będzie oczywiście uzyskanie stosownego certyfikatu.

 

log   frse   logo


Dzięki uzyskanemu finansowaniu z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój nasi uczniowie wybiorą się na praktyki do Grecji. W ramach projektu „Staże zawodowe kluczem do europejskiego rynku pracy”, uczniowie z klas o profilach: technik agrobiznesu, technik informatyk oraz technik ekonomista odbędą staże zawodowe w greckich przedsiębiorstwach.

Celem projektu jest zdobycie przez uczniów ZSR w Cudzynowicach podstawowego doświadczenia zawodowego ściśle związanego z kierunkiem kształcenia, które podjęli w naszej placówce. Drugim istotnym założeniem jest rozwój ich kompetencji specjalistycznych, związanych z konkretną specjalizacją zawodową czy wręcz konkretnym stanowiskiem pracy. Zagraniczne praktyki będą też unikalną okazją do wzmocnienia kompetencji miękkich, z których szereg (jak np. kompetencje międzykulturowe, zdolność do adaptacji i szybkiego uczenia się, pracy w zespole, wykorzystania języka obcego w miejscu pracy) zaliczanych jest przez UE do tzw. kompetencji kluczowych.

Pierwsza grupa opuści Cudzynowice już 5 listopada, aby dzień później dotrzeć do Grecji, aby rozpocząć rozwój, poprzez wykorzystanie - w realiach prawdziwego miejsca pracy – wiedzy i umiejętności nabytych podczas nauki w ZSR. Druga grupa wyjedzie natomiast na wiosnę 2018 roku.

Dokumenty do pobrania:

 

log agroplus infologo


Projekt pt: „Zawody przyszłości - Wsparcie rozwoju kompetencji w zakresie energetyki odnawialnej” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+. Projekt zostanie zrealizowany przez Stowarzyszenie Doradców na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich AGROPLUS we współpracy z partnerami: Zespołem Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, Zespołem Szkół Rolniczych im. St. Reymonta w Czartajewie oraz partnerem greckim KIKA MOBILITY CENTER. Projekt realizowany będzie w okresie 12 m-cy. Przedmiotem projektujest organizacja staży zagranicznych w Grecji dla uczniów kierunku Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Celem bezpośrednim projektu będzie podwyższenie jakości oferty szkół w zakresie podniesienia kompetencji ogólnych, kluczowych i zawodowych uczniów w zakresie przydatności tych kompetencji na krajowym i europejskim rynku pracy. Dzięki osiągnięciu celu projektu szkoły uzyskają europejski wymiar kształcenia poprzez:

 • nadanie europejskiego wymiaru oferty edukacyjnej,
 • uwzględnienie aspektów europejskich w programie nauczania,
 • kształtowanie umiejętności praktycznych uczniów z uwzględnieniem środowiska wielokulturowego,
 • podwyższenie umiejętności językowych uczniów.

Uczestnikami projektu będzie 33 uczniów kierunku: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Uczniowie wyjadą na mobilności do Grecji w terminie 15-28 października 2017 r. Staże odbędąsię wg przygotowanych programów staży. Staż będzie trwał 2 tygodnie, a praktyczne kształcenie zawodowe będzie sięodbywało przez 8 godz./ dziennie, 5 dni w tygodniu. Wsparcie pobytu uczniów na miejscu oraz ich adaptacji środowiskowej i kulturowej zapewnią opiekunowie grup oraz Koordynator projektu i partner zagraniczny. Przewidywane rezultaty dotyczą 33 uczestników i są to:

 • wzrost kompetencji językowych i międzykulturowych,
 • udział w mobilnościach zagranicznych,
 • zdobycie nowego doświadczenia zawodowego na zagranicznym rynku pracy,
 • uzyskanie dokumentu EUROPASS-MOBILNOŚĆ,
 • wprowadzenie europejskiego wymiaru kształcenia zawodowego szkołach,
 • podwyższenie umiejętności współpracy międzynarodowej przez pracowników instytucjiwchodzących w skład konsorcjum.

Projekt będzie oddziaływał na instytucje rynku pracy, kształcenia zawodowego, administrację publiczną poprzez udostępnienie dobrych praktyk zachęcających do włączenia się do Programu ERASMUS+. Projekt będzie miał długofalowy wpływ na uczestników, ponieważ udział w projekcie przyczyni się do zwiększenia szansy absolwentów na zatrudnienie. Potencjalnymi korzyściami długoterminowymi będzie dla Stowarzyszenia i Partnerów rozwijanie form i zakresu wsparcia młodych ludzi w przygotowywaniu ich do mobilności.

Dokumenty do pobrania:

Strona przygotowanie na potrzeby szkoły ZSR w Cudzynowicach przez uczniów: Łukasza Jackiewicza, Dominika Pyciaka i Jarosława Spyrkę. Bazą był szablon link.

Spis zmian w szablonie na potrzeby licencji:

-Zmiana kolorystyki szablonu
-Zwiększenie szerokośći tresci strony
-Zmiana responsywnosci nagłówka

Joomla templates by a4joomla