Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach – szkoła z perspektywami

Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach to szkoła z 60- letnią tradycją, która odważnie patrzy w przyszłość i nieustannie się rozwija. Do chwili obecnej mury naszej szkoły opuściło ponad 6200 absolwentów. Początki Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach sięgają 1958 roku, kiedy powołano roczną Szkołę Gospodarstwa Domowego z siedzibą w Broniszowie. W kolejnych latach placówka prowadziła edukację ogrodniczo – rolniczą, a efektem działań dydaktyczno – wychowawczych było powstanie filii w Działoszycach, Koszycach i Opatowcu. Początkowo szkoła mieściła się w dawnym pałacu rodziny Krzyżanowskich – pierwszych właścicieli dóbr w Cudzynowicach, jednak,  z uwagi na rosnącą liczbę uczniów, budynek przestał spełniać swoją funkcję. W 1963 roku na terenie byłej posiadłości Krzyżanowskich rozpoczęto budowę nowej szkoły, internatu, szklarni i warsztatów, zapewniając tym samym właściwą bazę dydaktyczną uczniom Zasadniczej Szkoły Ogrodniczej, Zasadniczej Szkoły Rolniczej i Technikum Rolniczego. Kilka lat później – w 1977 roku, w wyniku reorganizacji, powstał Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach. Szkoła cieszyła się dużym zainteresowaniem, dlatego, pragnąc dostosować warunki nauczania do wzrastającej liczby uczącej się młodzieży, ponownie podjęto starania o budowę nowego budynku szkoły. Inwestycja ta została zrealizowana w latach 1985-1989 i obejmowała: 17 klasopracowni, salę gimnastyczną z zapleczem, stołówkę, bibliotekę szkolną, szatnię oraz boisko sportowe. Najnowszą modernizacją placówki, przeprowadzoną w 2013 roku, było zainstalowanie niskotemperaturowego systemu ogrzewania pompami ciepła, wykorzystującymi wodę geotermalną z odwiertu do głębokości 750 metrów wspomaganą ogniwami fotowoltaicznymi. Inwestycja ta, w szerszym zakresie, stwarza nowe możliwości dla regionu kazimierskiego w obszarze planowanej strefy uzdrowiskowej.

 

Kierunki kształcenia

Na przestrzeni lat Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach proponował w swojej ofercie edukacyjnej różne kierunki nauczania. Początkowo dominowały głównie specjalności rolnicze i ekonomiczne, jednak,  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rynku pracy, placówka zmieniła profil kształcenia na ekonomiczno – techniczny. W ostatnich 20 latach, nasza placówka zapewniała naukę w liceum, technikum i szkole policealnej.  Obecnie Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach prowadzi kształcenie w 4-letnim technikum  w zawodach:

 • - technik agrobiznesu,
 • - technik ekonomista,
 • - technik informatyk,
 • - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 • - technik usług fryzjerskich,
 • - technik budownictwa.

 

To, co nas wyróżnia…

Od wielu lat uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach są stypendystami Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, a także laureatami i finalistami olimpiad oraz konkursów ogólnopolskich. Wysokie wyniki uzyskiwane na egzaminie maturalnym i zawodowym, a także osiągnięcia olimpijskie, pozwoliły nam zdobyć w 2015 roku prestiżowy tytuł „Brązowej Szkoły” w rankingu szkół ponadgimnazjalnych, ogłaszanym corocznie przez miesięcznik  „Perspektywy”. To dla nas szczególne wyróżnienie, gdyż znaleźliśmy się w czołówce techników województwa świętokrzyskiego. Jako jedyna szkoła w powiecie odnosimy sukcesy w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych oraz Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich. Do tej pory nasi uczniowie zdobywali tytuły finalistów i laureatów oraz otrzymywali indeksy na uczelnie wyższe za zajęcie czołowych miejsc w kraju. Udziałem młodzieży szkoły są także znakomite lokaty uzyskane w ogólnopolskich konkursach: „Jak zreformować gospodarstwo mojego ojca?” oraz ,,Zobaczyć matematykę”. Młodzież ma także możliwość rozwijania swoich pasji i umiejętności podczas udziału w: Olimpiadzie  Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej,  Olimpiadzie Cyfrowej, Świętokrzyskim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości, konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy”,  konkursie filmowym „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”,  konkursie fotograficznym „Matematyka w obiektywie”, Turnieju Matematycznym, Turnieju Wiedzy Pożarniczej oraz zawodach sportowych, w których wielokrotnie stanęliśmy na podium. Swoją kreatywność, innowacyjność i umiejętność pracy w grupach  uczniowie ćwiczyli również podczas udziału w międzynarodowym programie „Odyseja Umysłu 2018”.  Warto podkreślić, że reprezentanci województwa świętokrzyskiego uczestniczyli w Odysei po raz pierwszy w  historii tego konkursu, a spośród trzech drużyn -  dwie pochodziły z Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach.

 

Nowoczesne pracownie to nasz atut

Młodzież naszej szkoły ma do dyspozycji nowocześnie urządzone sale lekcyjne z tablicami interaktywnymi, sprzętem komputerowym i audiowizualnym, pracownie językowe, bibliotekę szkolną z centrum multimedialnym. W ostatnim czasie, dzięki funduszom unijnym, nasze klasopracownie zostały wzbogacone o zakup: 45 komputerów, 5 tablic interaktywnych z laptopami oraz specjalistycznego oprogramowania do pracowni informatycznej, fryzjerskiej i budowlanej. W szkole zmodernizowano wewnętrzną sieć przewodową i bezprzewodową, umożliwiając przyłączenie wszystkich pracowni do ogólnopolskiej sieci Internetu światłowodowego. Uczniowie mają do dyspozycji pracownie: informatyczną, fryzjerską, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, ekonomiczną, produkcji rolniczej i budowlaną, wyposażone w profesjonalny sprzęt do praktycznej nauki zawodu. Korzystanie z pełnowymiarowej sali gimnastycznej i odnowionej siłowni, dostosowanej do ćwiczeń rewalidacyjnych i ogólnorozwojowych, zapewnia młodzieży dobrą kondycję i sukcesy sportowe  na szczeblu lokalnym a także wojewódzkim.

 

Realizowane projekty szansą na lepszą przyszłość

W latach 2011-2018 zrealizowaliśmy siedem projektów, które były współfinansowane przez Unię Europejską:

 • - „ Wyrównuję, doskonalę i poznaję”
 • - „Gotowi na wyzwania”
 • - „Podnoszenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu kazimierskiego i powiatu kieleckiego”
 • - „Staże zawodowe kluczem do europejskiego rynku pracy",
 • - „Szkolnictwo zawodowe w ZSR w Cudzynowicach w obliczu zmian społeczno-gospodarczych w powiecie kazimierskim”
 • - „Podniesienie jakości szkolnictwa na terenie powiatu kazimierskiego poprzez modernizację i wyposażenie ZSR w Cudzynowicach […]”
 • - „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”

W ramach  projektów przeprowadzone zostały zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z wykorzystaniem technik multimedialnych z matematyki, języka angielskiego oraz fizyki, zorganizowano warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym. Działania te wzbogaciły jakość i atrakcyjność nauczania, umożliwiły utworzenie nowego kierunku kształcenia, który wynikał z potrzeb rynku. Uczestnicy projektów mogli podnieść swoje kwalifikacje poprzez udział w warsztatach i praktykach, pozaprogramowych kursach oraz wyjazdach studyjnych. Młodzież uczestniczyła także w bezpłatnych w kursach: prawa jazdy kategorii B, ECDL, kursie na wózki widłowe, koparko-ładowarki oraz w warsztatach językowych prowadzonych przez native speakera. Dzięki staraniom placówki zostały również zorganizowane staże zawodowe dla uczniów Technikum agrobiznesu i Technikum budownictwa, za które uczniowie otrzymali wynagrodzenie. Ponadto utworzony został Szkolny Ośrodek Kariery (SZOK), który organizował spotkania z doradcą zawodowym i lokalnymi przedsiębiorcami oraz pikniki kariery. Przeprowadzono również specjalistyczne szkolenia dla nauczycieli technikum i doposażono bazę dydaktyczną, a także dokonano termomodernizacji budynku szkoły.

 

Praktyki zawodowe w Grecji

Uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych zdobywają doświadczenie zawodowe nie tylko w czasie zajęć lekcyjnych, ale także podczas staży zagranicznych, ponieważ szkoła została beneficjentem programu Erasmus+. Wiedzę z zakresu swojego kierunku kształcenia poszerzali uczniowie klas Technikum agrobiznesu, Technikum usług i systemów energetyki odnawialnej, Technikum ekonomicznego i Technikum informatycznego. Wyjazd do Grecji dał uczniom możliwość odbycia obowiązkowych praktyk zawodowych, za które młodzież nie poniosła żadnych kosztów finansowych. Dwutygodniowy pobyt za granicą, w hotelu o wysokim standardzie obejmował także całodobowe wyżywienie, możliwość korzystania z basenu, siłowni i minigolfa. Oprócz nauki przeznaczono również czas na odpoczynek podczas wieczoru greckiego, rejsu statkiem, a także wycieczek turystycznych m.in. do Thessalonik i na Meteory.

 

Uczymy się przedsiębiorczości

Zespół Szkół Rolniczych czynnie uczestniczy w działaniach promujących inicjatywy na rzecz rozwoju szeroko rozumianego poradnictwa zawodowego. W 2009 roku przystąpiliśmy do organizacji działań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, za co zostaliśmy wyróżnieni otrzymując tytuł Laureata OTK. W ramach Tygodnia Kariery organizujemy między innymi: warsztaty zawodoznawcze dla gimnazjalistów, spotkania z ludźmi biznesu i doradcą zawodowym, wycieczki oraz prezentacje filmów. W tym roku szkolnym obchodziliśmy 10-lecie OTK pod hasłem: „Bądź architektem swojego szczęścia”.

 Kolejnym ważnym działaniem podejmowanym przez nauczycieli ZSR w Cudzynowicach jest Dzień Przedsiębiorczości, organizowany od 2004 roku. Młodzież ma wówczas możliwość odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy, pozyskania informacji o wykształceniu i umiejętnościach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, a także poznania zasad organizacji i zarządzania firmą. Działaniami, które popularyzują wśród uczniów gimnazjów świadome planowanie kariery zawodowej i  wzbogacają wiedzę o krajach europejskich są organizowane w naszej szkole: Dzień Ekonomisty i Unijny Krąg. 

 

Nasze życie naukowe, kulturalne i sportowe

Równie ważna, co praca dydaktyczno – wychowawcza, jest w Zespole Szkół Rolniczych działalność pozalekcyjna, która umożliwia uczniom rozwijanie ich zainteresowań i zaprezentowanie się szerszej publiczności. Szkoła, współpracując z Biblioteką Publiczną w Kazimierzy Wielkiej, organizuje spotkania o charakterze kulturalnym, szkolenia rozwijające kluczowe kompetencje uczniów, cyklicznie bierze udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. Młodzież klas przedmaturalnych i maturalnych, planując swoją przyszłość zawodową, uczestniczyła w projekcie „e-Mocni: Cyfrowe umiejętności, realne korzyści”. Z kolei członkowie Szkolnej Grupy Teatralnej niejednokrotnie przygotowywali dla społeczności lokalnej programy artystyczne, takie jak: „Słowiańska potęga ognia i wody”, „Katyń – ocalić od zapomnienia”, „Rej odkrywany na nowo”, „Mariolka w Kazimierzy”, inscenizacja „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Grę aktorską uczniów, a czasem także nauczycieli, wzbogacała zawsze wymowna scenografia i muzyka w wykonaniu młodzieży. Kontakt ze sceną obejmował również coroczne wyjazdy do teatru, lekcje aktorskie, udział w Jasełkach szkolnych oraz „Przeglądzie Twórczości Jacka Kaczmarskiego”. Od 10 lat w naszej placówce działa Szkolny Klub Filmowy, który organizuje wyjazdy na seanse i maratony filmowe, a także uczestniczy w ogólnopolskim projekcie Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej. Członkowie klubu przygotowywali filmy i spoty na takie konkursy, jak: „Nakręć się na zdrowie”, „Przytomni”, „Mój zawód – moja przyszłość”, a nasza ekipa filmowa otrzymała wyróżnienie za film „Czas ucieka, ale Ty zachowaj swoją twarz” w ogólnopolskim Wirtualnym Festiwalu Filmoteki Szkolnej. Ponadto w szkole funkcjonuje Samorząd Uczniowski oraz działają aktywnie następujące koła przedmiotowe i kluby: Koło Młodych Ekonomistów, Szkolny Klub Przedsiębiorczości, Szkolny Klub Europejski, Klub Sportowy „Tempo”. W ramach rozwijania sprawności fizycznych  szkoła organizuje wyjazdy na narty i łyżwy, spływy kajakowe, lekcje nurkowania oraz rajdy rowerowe.

 

Cenimy gościnność

W 2018 roku zostaliśmy gospodarzami i współorganizatorami etapu okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Gościliśmy w naszej szkole uczniów i ich opiekunów z 57 szkół z 8 województw w Polsce: śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, wielkopolskiego, lubelskiego, mazowieckiego i łódzkiego. Przez dwa dni olimpijczycy sprawdzali swoją wiedzę w 9 blokach tematycznych, w etapie pisemnym i praktycznym.

W październiku 2018 roku Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach gościł blisko 200 osób, między innymi ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z naszego regionu w ramach realizacji projektu „Godność, Wolność, Niepodległość” przygotowanego przez Ministra Edukacji Narodowej w zakresie wieloletniego programu „Niepodległa”. Spośród 2500 wniosków złożonych do Ministerstwa wyłoniono 257 szkół i placówek oświatowych, którym przyznano dofinansowanie na organizację obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości, a wśród wyróżnionych znalazła się nasza szkoła -  jako jedyna z powiatu kazimierskiego. Projekt obejmował biesiadę edukacyjno-historyczną, wystawę źródeł historycznych, konkurs fotograficzny, program artystyczny, warsztaty i spotkania filmowe, wycieczkę przedmiotową, turniej piłki nożnej i miał na celu uświetnienie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, integrację lokalnej społeczności a także umacnianie tożsamości narodowej.

Przez wiele lat nasi uczniowie niejednokrotnie doświadczali także gościnności uczelni wyższych podczas udziału w spotkaniach, warsztatach i prelekcjach. Czynnie współpracujemy bowiem z takimi placówkami, jak: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Politechnika Świętokrzyska, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Akademia Górniczo – Hutnicza, Uniwersytet Rolniczy, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.

 

Pomagamy innym

Uczniowie naszej szkoły chętnie niosą pomoc osobom potrzebującym. Każdego roku w szkole organizowane są liczne akcje charytatywne: Szlachetna Paczka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Góra Grosza, Akcja Krwiodawstwa, zbiórka przyborów szkolnych dla Świetlicy Socjoterapeutycznej „Caritas” w Cudzynowicach i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kazimierzy Wielkiej, Mikołajki dla Zespołu Szkół Szkolno-Wychowawczo- Rewalidacyjnego w Cudzynowicach, zbieranie nakrętek, pomoc dla schroniska dla zwierząt. W bieżącym roku powstał Szkolny Klub Wolontariatu – „Pomocna Dłoń”, który obecnie zrzesza 22 wolontariuszy i 3 opiekunów. Rozpoczął on współpracę z Dziennym Domem „Senior+” w Gorzkowie, Specjalnym Ośrodkiem Szkolno–Wychowawczym dla Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku Zdroju, Fundacją Miśka Zdziśka oraz z Fundacją ,,Dajemy Wybór”. Podczas Dnia Wolontariusza członkowie klubu zorganizowali kiermasz wypieków i upominków mikołajkowych oraz uczestniczyli w XIII Świętokrzyskiej Gali Wolontariatu w Kielcach.

 

***

Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach od początków swojego istnienia budował swoją renomę i uznanie wśród uczniów, ich rodziców i władz samorządowych, co czyni także po dzień dzisiejszy. Od lat swój prestiż zawdzięczamy wysokim wynikom dydaktycznym, a także przyjaznej i życzliwej atmosferze, która sprzyja budowaniu dobrych relacji uczeń – nauczyciel – rodzic. Pamiętając o historii, śmiało patrzymy w przyszłość, w myśl łacińskiej sentencji: semper in altum – „zawsze wzwyż”.

 

Jacek Nowak – Dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

Anna Adamczyk – nauczyciel języka polskiego w ZSR w Cudzynowicach

Sylwia Psica  – nauczyciel języka polskiego w ZSR w Cudzynowicach

Joomla templates by a4joomla