• Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
     z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

     1. Administratorem Państwa danych jest Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach, mieszcząca się pod adresem Cudzynowice 176, 28-500 Kazimierza Wielka, tel. 41 352 11 62zwany dalej „Administratorem”.

     2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

     3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianiu obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

     4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:

     - ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

     - ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

     - aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością realizacji celu przetwarzania.

     5. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w szczególności dostawcy dziennika elektronicznego, zewnętrznej obsłudze IT, inspektorowi BHP, podmiotom dostarczającym rozwiązań hostingowych.

     6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w szkole, a następnie przez okres niezbędny do archiwizacji dokumentacji.

     7. Ma Pan/Pani prawo:

     - dostępu do swoich danych osobowych;

     - sprostowania nieprawidłowych danych;

     - żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;

     - żądania ograniczenia przetwarzania danych.

     8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.