• Deklaracja dostępności Zepołu Szkół Rolniczych w Cudzynowicach

    Zespół Szkół Rolniczych w Cudzynowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:  www.zsrcudzynowice.edu.pl

    • Data publikacji strony internetowej: 
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

     

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów.
    • Filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

     

    Wyłączenia

    • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

     

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

    • Deklarację sporządzono dnia: 
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Nowak
    • E-mail: zsrcudzynowice@vp.pl
    • Telefon: +48 41 3521 162

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     

    Skargi i odwołania 

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Powiat Kazimierski
    • Adres: ul. Tadeusza Kościuszki 12,
                 28 - 500 Kazimierza Wielka
    • E-mail: starostwo@powiat.kazimierzaw.pl
    • Telefon: 41 3502 312

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     

    Dostępność architektoniczna

    • Przy głównym wejściu do budynku znajduje się pochylnia dla osób niepełnosprawnych na wózkach
    • Budynek nie posiada windy
    • Wejścia nie posiadają wysokich progów
    • Przy budynku głównym oraz budynku hali sportowej znajduje się parking.